sâmbătă, 1 ianuarie 2011

Protocol semnat intre Mediatorii Vranceni si Tribunalul Vrancea

Protocol de colaborare in vederea implementarii medierii nr.593/12A din 16 februarie 2010
CAP. 1 PARTENERII SEMNATARI
ART.1 Prezentul protocol se încheie de comun acord între:
-    TRIBUNALUL VRANCEA cu sediul în Focşani, str.Cuza Voda, nr.8, jud.Vrancea, tel. 0237/216.000, 0237.615.764, fax. 0237/612.665, e-mail:tb-vrancea@just.ro,reprezentată prin dl. judecător Adrian Toni Neacsu, în calitate de preşedinte, denumit în continuare „Tribunalul";
-   ASOCIAŢIA CENTRUL DE MEDIERE SI ARBITRAJ VRANCEA, cu sediul în Focşani, str.Ecaterina Varga, nr.2 bis, jud.Vrancea, CUI 19185112, tel/fax : 0337.401.439, mobil:0720.043.882,
e-mail:mediere,arbitraj@gmail.ro,reprezentată prin dl. mediator autorizat Vasile Istudor, în calitate de preşedinte, denumită in continuare „CMA".
-ASOCIAŢIA CAMERA MEDIATORILOR VRANCEA, cu sediul in Marasesti, str.Soseaua Naţionala, nr.6, jud.Vrancea, CUI 25403661, înscrisa la poziţia 23 in Registrul National al Asociaţiilor profesionale ale mediatorilor, tel/fax : 0237.260.012, mobil : 0726.356.717, e- mail : mocanuthot@yahoo.com, reprezentată prin dl. mediator autorizat Iulian Mocanu, în calitate de preşedinte, denumită in continuare „ACM".
CAP. II. SCOPUL SI OBIECTIVUL PROTOCOLULUI ART. 2. Scopul protocolului
Scopul prezentului protocol constă în implicarea activă şi eficientă a judecătorilor şi personalului auxiliar al Tribunalului, respectiv a mediatorilor din CMA si ACM în implementarea medierii în judeţul Vrancea.
ART. 3. Obiectivul protocolului
în realizarea scopului propus, obiectivul protocolului constă în colaborarea partenerilor
pentru:
-        promovarea medierii ca mijloc alternativ de soluţionare a conflictelor;
-        mediatizarea în rândul judecătorilor, personalului auxiliar al instanţei şi justiţiabililor a legislaţiei relevante interne şi internaţionale referitoare la mediere;
-        conştientizarea avantajelor practice pe care instituţia medierii le aduce în activitatea judiciară;
-        dezvoltarea unor bune practici care să faciliteze desfăşurarea medierii;
-     implementarea dispoziţiilor care prevăd obligativitatea informării de către organele judiciare a părţilor din dosare cu privire la mediere şi posibilitatea apelării la un mediator;
-       validarea prin hotărâri judecătoreşti a acordurilor de mediere în situaţiile în care acestea întrunesc condiţiile legale.
CAP III. APLICAREA PROTOCOLULUI
ART. 4. Realizarea obiectivului de către Tribunal
Pentru realizarea obiectivului protocolului, Tribunalul va apela la următoarele modalităţi:
-        va publica într-un loc accesibil justiţiabililor Tabloul Mediatorilor; acest Tablou va cuprinde lista cu toţi mediatorii autorizaţi la nivel judeţean, conform datelor furnizate de Consiliul de Mediere şi va cuprinde: nume şi prenume (în ordinea alfabetică), sediul, date de contact (telefon, e-mail), observaţii (area teritorială şi limba de desfăşurare a activităţii);
-       va aloca spaţii la avizierul instanţei şi la compartimentele de lucru cu publicul pentru afişarea şi distribuirea de materiale informative privind medierea;
-       va permite desfăşurarea în sediul instanţei a unor activităţi specifice de informare şi promovare a medierii, fără tulburarea activităţilor curente;
-       va recomanda şi va încuraja medierea pentru persoanele implicate în litigii ce pot fi deduse medierii, atât înainte de sesizarea instanţei, cât şi după înregistrarea cauzei pe rolul acesteia;
-        va posta acordurile de mediere validate, care sunt relevante, pe site-ul instituţiei, cu protejarea datelor cu caracter personal;
-        va colecta datele statistice cu privire la cazurile în care s-a apelat la mediere, la numărul hotărârilor de validare a medierii, la numărul de hotărâri atacate, la sumele restituite părţilor plătite mediatorilor cu titlu de onorariu;
-        va asigura participarea la conferinţe, seminarii, emisiuni, dezbateri în scopul de a întări încrederea publicului şi justiţiabililor în instituţia medierii;
-       va promova prevederile prezentului protocol prin orice mijloace, inclusiv prin postarea lui pe site-ul instituţiei;
            -va mediatiza în mod regulat acţiunile ce fac obiectul prezentului protocol.
ART. 5. Realizarea obiectivului de către CMA si ACM :
Pentru realizarea obiectivului protocolului, CMA si ACM vor apela la următoarele modalităţi:
-        va pune la dispoziţia instanţei materiale publicitare privind medierea şi va întreţine spaţiile speciale alocate în acest scop de Tribunal;
-       va asigura organizarea activităţilor de informare în cadrul instanţei cu privire la mediere şi va asigura participarea unor mediatori sau experţi în ADR la conferinţele, seminarile şi dezbaterile desfăşurate în cadrúl instanţei cu privire la mediere;
-       va asigura comunicarea directă şi eficientă în raporturile cu Tribunalul şi va informa cu privire la dificultăţile întâlnite în implementarea legislaţiei şi desfăşurarea bunelor practici în vederea identificării unor soluţii de rezolvare a acestora;
-       va furniza, la cererea judecătorilor sau personalului auxiliar al instanţei, informaţii privind medierea;
-       va promova instituţia medierii si dispoziţiile prezentului protocol prin intermediul paginii web şi prin orice alte mijloace legale;
-       va solicita actualizarea datelor cuprinse în Tabloul Mediatorilor;
-       va colecta şi va promova public acordurile de mediere validate care sunt relevante, cu protejarea datelor cu caracter personal;
-       va colecta pe tipuri de cauze datele statistice cu privire la situaţiile în care s-au formulat cereri de mediere, în care s-au încheiat contracte de mediere, modalitatea închiderii procedurii de mediere, în care au participat avocaţii, în care s-a acordat ajutor public judiciar, în care acordurile de mediere s-au autentificat la notarul public, respectiv s-au încuviinţat de instanţa de judecată;
-       va comunica publicului, din proprie iniţiativă, şi va comunica instanţei de judecată, la cerere, datele statistice în legătură cu medierea.
CAP. IV. RESURSE UMANE Şl FINANCIARE
ART. 6, Partenerii convin să susţină cu resursele disponibile şi în limitele comun agreate activităţile desfăşurate în vederea atingerii obiectivului protocolului.
ART. 7. între parteneri, aplicarea prevederilor prezentului protocol se va face în mod gratuit. CAP V. DURATA SI ÎNCETAREA PROTOCOLULUI
ART. 8. Prezentul protocol de colaborare se încheie pe o perioada nedeterminată de la data semnării acestuia de către cei doi parteneri.
ART. 9. Protocolul poate fi modificat şi/sau completat prin acte adiţionale semnate de ambii parteneri.
ART. 10. Prezentul protocol va înceta in următoarele situaţii:
-           prin acordul ambilor parteneri;
-           prin denunţare unilaterală.
CAP. VII. DISPOZIŢII FINALE
ART.11. Partenerii sunt de acord sa colaboreze cu alte instituţii ale statului în vederea realizării obiectivului prezentului protocol cu care se vor putea încheia protocoale similare.
ART. 12. Partenerii sunt de acord ca alte asociaţii profesionale ale mediatorilor sau mediatorii autorizati, precum si asociaţii ale judecătorilor ori sindicate ale personalului auxiliar al instanţelor să adere la acest protocol în măsura în care îşi însuşesc dispoziţiile acestuia.
ART. 13. Partenerii vor depune diligenţe în vederea rezolvării numai pe cale amiabilă a neînţelegerilor ivite între acestea cu privire la aplicarea protocolului.
ART. 14. Prezentul protocol va fi înregistrat în evidenţele părţilor semnatare.
ART. 15. Pentru realizarea prevederilor prezentului protocol părţile desemnează următoarele persoane de contact:
-           din partea Tribunalului: preşedinte, judecător Adrian Toni Neacsu;
-           din partea CMA : preşedinte, mediator Vasile Istudor
-         din partea ACM : preşedinte, mediator Iulian Mocanu
ART. 16. Prezentul protocol s-a încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Niciun comentariu: